KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 2017
16/05/2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2016 – 2017
và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018”

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 - 2017, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018” cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
- Đánh giá đầy đủ, chính xác việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của đơn vị, của Nhà trường trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2016 – 2017;
- Rút ra những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2016 – 2017 cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó;
- Định hướng những nội dung nhiệm vụ công tác năm học 2017 – 2018;
- Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2016 – 2017;
- Xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2016-2017;
- Hội nghị được tổ chức trang trọng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn của CBVC, động viên CBVC toàn trường thi đua hoàn thành tốt kế hoạch tuyển sinh năm 2017 và nhiệm vụ năm học 2017 - 2018.
II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Hội nghị “Tổng kết công tác năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018” cấp đơn vị (Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm, các Trường MNTH)
1.1. Thời gian: Từ ngày 22/5/2017 (Thứ 2) đến ngày 26/5/2017 (Thứ 6) và từ 01/6/2017 (Thứ 5) đến ngày 16/6/2017 (Thứ 6).
Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, đăng ký lịch tổ chức tổng kết với phòng Hành chính Tổng hợp (gặp đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền hoặc gửi vào địa chỉ email: hanhchinhtonghop@cdsptw.edu.vn) trước ngày 23/5/2017 để Nhà trường phân công lãnh đạo dự Hội nghị.
1.2. Địa điểm: Tại đơn vị hoặc phòng họp của Nhà trường
1.3. Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu, khách mời và toàn thể CBVC của đơn vị.
1.4. Nội dung của Hội nghị tổng kết:
- Tổng kết, đánh giá công tác năm học 2016 – 2017 và phương hướng năm học 2017 – 2018 của đơn vị, gồm có:
+ Cá nhân đánh giá các công việc đã thực hiện năm học 2016-2017 và phương hướng công tác năm 2017-2017;
+ Trưởng đơn vị kiểm tra bản đánh giá của các thành viên, trình bày báo cáo tổng kết đánh giá thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 và phương hướng năm học mới của đơn vị; ý kiến góp ý, đề xuất với Nhà trường (nếu có);
+ Thảo luận thống nhất nội dung báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng năm học 2017 – 2018;
- Lãnh đạo Nhà trường phát biểu chỉ đạo;
- Kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức năm học 2016 – 2017;
- Bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng (có đối chiếu với bản đăng kí thi đua đầu năm học).
1.5. Hoàn thiện hồ sơ sau Hội nghị tổng kết:
Sau khi tổ chức Hội nghị 02 ngày, các đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi về phòng Hành chính Tổng hợp (đ/c Hồ Thị Nga, tầng 2 nhà C, ĐT: 0983.982.219), gồm có:
- Biên bản Hội nghị;
- Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng năm học 2017-2017 (Kèm theo báo cáo tóm tắt không quá 01 trang A4 để đưa vào báo cáo chung của Nhà trường);
- Biên bản bình xét thi đua của tập thể, cá nhân đơn vị. (Các danh hiệu thi đua của tập thể từ TTLĐXS, cá nhân từ CSTĐ cấp cơ sở trở lên và các hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Bộ trưởng phải có báo cáo thành tích);
- Danh sách đề nghị khen thưởng, danh hiệu thi đua của cá nhân, tập thể năm học 2016 – 2017 (có mục đối chiếu với bản đăng ký thi đua đầu năm học);
- Bản kiểm điểm, đánh giá, phân loại viên chức năm học 2016 – 2017.
* Ghi chú:
- Các đơn vị gửi kèm bản mềm (font: Times New Roman, cỡ chữ: 14) vào địa chỉ: hanhchinhtonghop@cdsptw.edu.vn.
- Phòng HCTH sẽ không nhận hồ sơ khi các đơn vị chưa chuẩn bị đầy đủ các nội dung nêu trên. Mọi trường hợp nộp muộn, không đúng quy định Nhà trường sẽ trừ điểm xếp loại thi đua.
2. Hội nghị Tổng kết cấp trường:
2.1. Thời gian dự kiến: 09h00, ngày 26/6/2017 (Thứ 2)
2.2. Địa điểm: Hội trường Đa chức năng
2.3. Thành phần: Đại biểu khách mời; toàn thể cán bộ, viên chức các phòng, ban, khoa, trung tâm; đại diện các trường MNTH (Chi uỷ, BGH, BCH CĐ, Đoàn TN, các nhóm trưởng).
2.4. Nội dung Hội nghị tổng kết:
- Văn nghệ chào mừng;
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
- Báo cáo tổng kết công tác năm học 2016 – 2017 và phương hướng công tác năm học 2017 – 2018;
- Chia tay cán bộ, viên chức đã nghỉ hưu (6 tháng đầu năm);
- Phát biểu chúc mừng ngày Gia đình Việt Nam;
- Khen thưởng các cháu là con CBGV có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2016 – 2017;
- Kết thúc.
2.5. Phân công chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết:
2.5.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:
- Là đơn vị đầu mối chủ trì tổ chức Hội nghị;
- Tổng hợp báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và phương hướng công tác năm học 2017 – 2018;
- Chuẩn bị khánh tiết, trang trí, nước uống phục vụ Hội nghị;
- Viết tin bài, chụp ảnh đăng Website.
- Tổng hợp kết quả bình xét thi đua của tập thể, cá nhân đơn vị chuẩn bị phục vụ Hội đồng thi đua khen thưởng họp xét.
2.5.2. BCH Công Đoàn: Phối hợp tổ chức hoạt động chào mừng ngày Gia đình Việt Nam và tặng quà cho các cháu là con CBGV có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 2017.
2.5.3. Phòng Tổ chức Cán bộ: Rà xoát danh sách cán bộ nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2017 gửi về phòng HCTH (đồng chí Huyền) trước ngày 16/6/2017.
2.5.4. Khoa Âm nhạc: chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng và nhạc công phục vụ chương trình;
2.4.4. Phòng Kế hoạch Tài chính: chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị;
2.4.5. Phòng Quản trị Thiết bị: chuẩn bị Hội trường; âm thanh, ánh sáng, trực điện, máy chiếu, màn chiếu, phân công vị trí ngồi của các đơn vị tại Hội Trường.
2.4.6. Các đơn vị trực thuộc:
- Tổ chức Hội nghị tổng kết năm học tại đơn vị theo đúng kế hoạch;
- Gửi nộp các văn bản theo hướng dẫn đúng thời gian quy định;
- Thông báo và mời các cán bộ nghỉ hưu 6 tháng đầu năm 2017 của đơn vị tới dự và nhận quà tại Hội nghị tổng kết năm học cấp Trường.
Để công tác tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018” các cấp diễn ra thành công tốt đẹp, Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch này./.

 

Link các văn bản hướng dẫn thực hiện, mẫu kiểm điểm viên chức:

http://www.mediafire.com/file/71ahesemtklh49k/CDSPTW-+Tai+lieu+TK+2016+-+2017.rar

Văn bằng - Chứng chỉ
Liên kết web