Thông báo  
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng” Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 20162017
22/01/2017

Tải Kế hoạch tại đây: http://www.fshare.vn/file/MLVBMYMYO8T6

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   24 /KH-CĐSPTW

Hà Nội, ngày   13  tháng  01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng”
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2016-2017
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục;

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường,

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi Tin học Văn phòng” năm học 2016-2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học sinh sinh viên (HSSV) có cơ hội tiếp cận các kỹ năng Tin học Văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công việc sau này.

Khơi dậy niềm đam mê, yêu thích Tin học Văn phòng cho HSSV trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Khuyến khích HSSV trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản sử dụng bộ Tin học Văn phòng Microsoft Office: Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010.

II. ĐỐI TƯỢNG

HSSV đang học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp chuyên nghiệp, hệ chính qui và hệ vừa làm vừa học.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Hội thi HSSV giỏi Tin học Văn phòng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2016-2017 được tổ chức theo 3 nội dung thi, mỗi HSSV chỉ đăng ký tham gia một trong ba nội dung sau:

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Word 2010

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft Excel 2010

- Kiến thức, kĩ năng sử dụng Microsoft PowerPoint 2010

2. Hình thức thi

Mỗi nội dung thi gồm 2 phần thi:

+ Phần thi lý thuyết: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

+ Phần thi thực hành trên máy tính.

Căn cứ kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức chọn ra những HSSV có kết quả cao nhất theo từng nội dung để  trao giải.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI

Thời gian dự kiến: ngày 09 tháng 3 năm 2017

Buổi

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Sáng

8h00 - 9h00

Khai mạc Hội thi

Hội trường Đa chức năng

9h00 - 11h30

Thi MS Word 2010

Các phòng máy tính

501B, 502B, 505B

Chiều

14h30 - 17h00

Thi MS Excel 2010

Thi MS Powerpoint 2010

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Dự kiến cơ cấu giải thưởng cho mỗi nội dung tổ chức thi:

- 01 Giải Nhất:                   300.000 đồng/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- 01 Giải Nhì:                     200.000 đồng/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- 02 Giải Ba:                      150.000 đồng/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

- 04 Giải Khuyến khích: 100.000 đồng/giải + Giấy khen của Hiệu trưởng

Dự kiến báo cáo tổng kết và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/3017).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Hội thi

- Xây dựng và tham mưu kế hoạch, thể lệ cuộc thi, dự trù kinh phí; tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc thi, phổ biến kế hoạch, nội dung thi đến các đơn vị trong Trường và các đơn vị phối hợp đào tạo.

- Soạn thảo, trình kí các quyết định thành lập Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Chấm thi và Quyết định khen thưởng.

- Tổ chức, tổng hợp và báo cáo Ban Giám hiệu kết quả Hội thi.

2. Các khoa và đơn vị phối hợp đào tạo

- Khoa Công nghệ thông tin: Phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi cử giảng viên ra đề, coi thi, chấm thi.

- Các khoa đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo: Thông tin rộng rãi về Hội thi tới HSSV, tạo điều kiện cho HSSV tham gia Hội thi. Mỗi khoa đào tạo chọn từ 9 đến 15 HSSV dự thi (mỗi nội dung thi chọn ít nhất 3 HSSV). Mỗi đơn vị phối hợp đào tạo chọn từ 3 đến 6 HSSV dự thi (mỗi nội dung thi chọn ít nhất 1 HSSV).

Danh sách HSSV dự thi gửi cho Ban Tổ chức trước ngày 28/02/2017 (bản giấy gửi cho Văn phòng khoa Công nghệ thông tin, bản mềm gửi vào địa chỉ email haphuongcdsptw@gmail.com).

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Tham mưu, hỗ trợ các thủ tục chi trả kinh phí phục vụ tổ chức Hội  thi.

4. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá, thông tin về Hội thi trên trang Thông tin điện tử của Nhà trường để thu hút sự quan tâm và tham gia của HSSV.

5. Phòng Quản trị - Thiết bị

Phối hợp với Khoa Công nghệ Thông tin chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội thi.

6. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường

Phối hợp tuyên truyền, quảng bá về Hội thi tới toàn thể HSSV; phối hợp với Ban Tổ chức trong các buổi khai mạc và trao giải thưởng Hội thi.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng, khoa, đơn vị phối hợp đào tạo;

- Trang thông điện tử;

- Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

  

 

TS Đặng Lộc Thọ