Thông báo  
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động dạyhọc” Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 20162017
22/01/2017

Tải Kế hoạch tại đây: http://www.fshare.vn/file/LU5XZXDTQX7W

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số:    25 /KH-CĐSPTW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017     

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi “Ứng dụng CNTT trong tổ chức hoạt động dạy-học”

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương năm học 2016-2017

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động dạy-học” năm học
2016-2017 với nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích của Hội thi

- Khuyến khích cán bộ, giảng viên, giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) vào đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu, tự phát triển nghề nghiệp.

- Xây dựng kho học liệu e-learning đáp ứng nhu cầu tự học của học sinh sinh viên.

- Tạo cơ hội để cán bộ, giảng viên, giáo viên công bố sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng CNTT của bản thân.

2. Đối tượng dự thi

Toàn bộ cán bộ, giảng viên, giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, cụ thể:

- Giảng viên các khoa chuyên môn và giáo viên các trung tâm.

- Giáo viên các trường mầm non thực hành.

- Cán bộ các phòng, ban, trung tâm có tham gia giảng dạy.

3. Nội dung thi

Những ứng dụng CNTT của cán bộ, giảng viên, giáo viên trong dạy học, giáo dục học sinh sinh viên và giáo dục trẻ, gồm 2 nội dung chính:

- Xây dựng bài giảng điện tử, bài giảng e-learning, video clip bài giảng, kho học liệu e-learning.

- Ứng dụng CNTT trong thiết kế các hoạt động tại trường mầm non.

4. Thể lệ Hội thi

- Các sản phẩm dự thi có thể đăng ký theo cá nhân hoặc theo nhóm tác giả.

- Các sản phẩm dự thi chưa tham dự bất kì hội thi nào và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả có thể gửi nhiều sản phẩm dự thi.

5. Tiêu chính để đánh giá sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên các tiêu chí bao gồm: ứng dụng CNTT (các kỹ thuật CNTT), tính thực tiễn, tính sáng tạo và tính khoa học (nội dung chuyên môn).

6. Hình thức thi

Sản phẩm dự thi được chấm theo 2 vòng: sơ khảo và chung khảo.

6.1. Vòng sơ khảo:

- Tổ chức tại các khoa, trung tâm và trường Mầm non thực hành (do trưởng đơn vị chủ trì)

- Sản phẩm dự thi của các cán bộ thuộc các phòng ban, trung tâm tham dự sơ khảo tại các khoa theo đúng chuyên môn.

- Kết thúc vòng sơ khảo, đơn vị báo cáo kết quả cho Ban tổ chức và gửi các sản phẩm dự thi vòng chung khảo. (Mỗi khoa, trung tâm bắt buộc có tối thiểu 2 sản phẩm dự thi, mỗi trường mầm non thực hành có tối thiểu 5 sản phẩm dự thi vòng chung khảo).

6.2. Vòng chung khảo (cấp trường):

- Tổ chức chấm theo hai nội dung:

+ Nội dung 1: “Xây dựng bài giảng điện tử, bài giảng e-learning, video clip bài giảng, kho học liệu e-learning”;

+ Nội dung 2: “Ứng dụng CNTT trong thiết kế các hoạt động tại trường mầm non.”

- Ban Giám khảo: Theo Quyết định.

- Các sản phẩm đạt giải cấp trường sẽ được Giấy khen của Hiệu trưởng.

7. Hồ sơ và sản phẩm dự thi

- Phiếu thông tin về tác giả dự thi theo mẫu.

- Phiếu thuyết trình sản phẩm dự thi (gồm: mục đích, phương pháp/phương tiện nghiên cứu, thời gian nghiên cứu/áp dụng thử nghiệm, nội dung tóm tắt, kết quả áp dụng), không quá 04 trang giấy A4.

- Video hoặc bài thuyết trình bằng powerpoint (nếu có) trình bày về  sản phẩm dự thi không quá 10 phút;

- Các tác giả gửi sản phẩm dự thi về Ban Tổ chức (đại diện là ThS. Vũ Đức Thông, khoa Công nghệ thông tin, email thongvduc@gmail.com, điện thoại 0987909007, trước ngày 30/4/2017).

8. Cơ cấu giải thưởng

- Mỗi nội dung thi có các giải: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, các giải khuyến khích và một số giải phụ.

- Dự kiến trao giải trong lễ tổng kết năm học 2016-2017

9. Sử dụng sản phẩm

Các sản phẩm dự thi sau khi chỉnh sửa theo các góp ý của Ban Giám khảo, được đưa lên Website của Trường làm tư liệu học tập cho học sinh, sinh viên và làm tư liệu tham khảo cho cán bộ, giảng viên, giáo viên của Nhà trường.

10. Tổ chức thực hiện

10.1. Thời gian tổ chức hội thi

- Thời gian tổ chức vòng sơ khảo: Tháng 4/2017. Các đơn vị tự sắp xếp thời gian tổ chức sơ khảo.

- Thời gian tổ chức chung khảo: dự kiến từ 8/5/2017 đến 12/5/2017.

10.2. Kinh phí: Từ nguồn chi của Nhà trường (có dự trù kinh phí kèm theo)

10.3. Đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện

- Khoa Công nghệ thông tin, Tổ Công nghệ thông tin: xây dựng kế hoạch, lập dự trù kinh phí, giới thiệu ban giám khảo, soạn thảo các quyết định.

- Các khoa, trung tâm, trường mầm non thực hành: Động viên khuyến khích các cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia và tổ chức vào sơ khảo tại đơn vị.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Tham mưu công tác kinh phí cho tổ chức hội thi.

- Phòng Hành chính-Tổng hợp: Thông tin về Hội thi trên Website Nhà trường để tuyên truyền và quảng bá, thu hút sự quan tâm và tham gia của cán bộ, giảng viên và giáo viên.

- Phòng Quản trị-Thiết bị: Chuẩn bị cơ sở vật chất và hỗ trợ kỹ thuật để tổ chức vòng thi chung khảo.

Trong quá trình tham dự hội thi, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Ban Tổ chức hội thi theo địa chỉ: ThS. Trần Nguyên Hương, Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, điện thoại 0988180955, email huongtw@gmail.com./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để chỉ đạo);

- Các khoa, phòng, trung tâm, trường MNTH   (để thực hiện);

- Trang thông tin điện tử (để thông báo);

- Lưu: VT, QLĐT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

TS. Đặng Lộc Thọ