Thông báo  
Thông báo khai giảng khóa đào tạo Giáo viên Montessori
27/10/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 608/TB-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 THÔNG BÁO

Về việc khai giảng khóa đào tạo Giáo viên Montessori

   Căn cứ Thông báo số 424/TB-CĐSPTƯ ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương về việc tổ chức các khóa đào tạo Giáo viên Montessori;

   Căn cứ điều kiện triển khai thực tế,

   Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thông báo khai giảng khóa đào tạo và cấp Chứng chỉ Giáo viên Montessori, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 8h00 Thứ 7 ngày 03 tháng 12 năm 2016

2. Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 5 nhà A, Trường Cao đẳng sư phạm trung ương, số 387, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Những học viên đã đăng kí học

2. Những người quan tâm, tiếp tục đăng kí học đến ngày 02/12/2016

III. GIẢNG VIÊN VÀ ĐƠN VỊ CẤP CHỨNG CHỈ

1.Giảng viên: Các giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giảng dạy (Các giảng viên có trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học, Giáo dục mầm non và có chứng chỉ Giáo viên Montessori do Viện đào tạo Giáo viên Montessori Washington tại Hàn Quốc cấp.)

2. Đơn vị cấp chứng chỉ: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

IV. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Gồm 6 chuyên đề:

1. Khái quát về phương pháp giáo dục Montessori

2. Tổ chức các hoạt động tại góc Thực hành cuộc sống

3. Tổ chức các hoạt động tại góc Cảm giác

4. Tổ chức các hoạt động tại góc Toán

5. Tổ chức các hoạt động tại góc Ngôn ngữ

6. Tổ chức các hoạt động tại góc Văn hoá

V. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học viên có thể đăng ký học từng chuyên đề (tối thiểu 03 chuyên đề), kết thúc mỗi chuyên đề sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành chuyên đề. Để được cấp chứng chỉ Giáo viên Montessori, học viên phải hoàn thành 06 chuyên đề. Sau khi tích luỹ đủ 06 chuyên đề học viên sẽ được cấp chứng chỉ Giáo viên Montessori

VI. ĐÁNH GIÁ

Mỗi chuyên đề sẽ có 01 bài kiểm tra lý thuyết và thực hành

VII. HỌC PHÍ 

STT

Chuyên đề

Thời gian học

(Số tiết)

Số tiền

(đồng)

1

Khái quát về PP giáo dục Montessori

60

2.700.000

2

Tổ chức các HĐ tại góc Thực hành cuộc sống

50

2.250.000

3

Tổ chức các hoạt động tại góc Cảm giác

50

2.250.000

4

Tổ chức các hoạt động tại góc Toán

60

2.700.000

5

Tổ chức các hoạt động tại góc Ngôn ngữ

30

1.350.000

6

Tổ chức các hoạt động tại góc Văn hoá

50

2.250.000

Tổng

300

13.500.000

Học phí này đã bao gồm kinh phí cấp chứng nhận hoàn thành chuyên đề, chưa bao gồm kinh phí cấp chứng chỉ (50.000đ) sau khi hoàn thành 06 chứng nhận.

Thời gian đào tạo: 03 tháng

VIII. LIÊN LẠC

Nơi đăng kí: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và các địa phương căn cứ theo nhu cầu của người học.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Điện thoại: (04) 32191570; 0979798195./.

Nơi nhận:

- Các sở GDĐT và phòng GDĐT;

- Các cơ sở GDMN;

- Các trung tâm GDTX;

- Lưu: VT, TTBDKT-NN-TH.

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí


TS. ĐẶNG LỘC THỌ