Thông báo  
Thông báo về việc tổ chức các khóa Tiếng Anh và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao
18/08/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

Số: 432/TB-CĐSPTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức các khóa Tiếng Anh và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao

     Căn cứ Nghị định 93/HĐBT ngày 28 tháng 5 năm 1998 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I;

     Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường CĐSP Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I thành Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

     Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

     Căn cứ Qui chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

     Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

     Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học được phê duyệt theo quyết định số 113/QĐ-CĐSPTW ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương;

     Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học thông báo tổ chức các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh tăng cường và Kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản, nâng cao theo hình thức xã hội hóa như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Học viên là học sinh, sinh viên và cán bộ có nhu cầu bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh)  và kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin theo hướng đạt chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

II. CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG

1. Các khóa bồi dưỡng Tiếng Anh

TT

Khóa học

Số buổi

1

Từ bậc 1 lên bậc 2

20 buổi lên lớp (100 tiết),

và 06 tháng học online có hướng dẫn

(mỗi học viên được phát 01 tài khoản tham gia khóa học trực tuyến và được hướng dẫn học trong 6 tháng)

2

Từ bậc 2 lên bậc 3

3

Từ bậc 3 lên bậc 4

4

Tăng cường Nghe-Nói bậc 2

5

Tăng cường Nghe-Nói bậc 3

6

Tăng cường Nghe-Nói bậc 4

2. Các khóa học Kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin

TT

Khóa học

Số buổi

1

Kĩ năng sử dụng CNTT cơ  bản

20 buổi lên lớp (100 tiết)

2

Kĩ năng sử dụng CNTT nâng cao

20 buổi lên lớp (100 tiết)

III. TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

            Để đánh giá năng lực ngoại ngữ hiện tại của bản thân từ đó xây kế hoạch học tập cá nhân hiệu quả, người học có thể thực hiện các bài kiểm tra sát hạch trực tuyến tại website của Nhà trường: www.cdsptw.edu.vn(chuyên trang Khoa tiếng Anh, mục Thông tin đào tạo)

IV. ĐĂNG KÍ VÀ KHAI GIẢNG

- Người học đăng kí tại Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ -Tin học các ngày trong tuần, theo giờ hành chính (nhận mẫu đơn tại văn phòng, hoặc tại website: www.cdsptw.edu.vn, chuyên trang Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học)

- Các khóa học liên tục khai giảng, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

Học phí: 2.200.000đ (hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

- Phí này đã bao gồm cả phí sát hạch trình độ ngoại ngữ đầu vào và tài khoản học ngoại ngữ online 6 tháng, chưa bao gồm kinh phí cấp chứng nhận (50.000đ).

- Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm trung ương được miễn giảm học phí (học phí được miễm giảm là 600.000đ).

Lệ phí thi xác định trình độ: 100.000đ/1 lần thi

            Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức - Ngoại ngữ - Tin học, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 387 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

 Điện thoại: (04) 32191570; 0979798195./.

Nơi nhận:

- BGH (để báo cáo);

- Các đơn vị đào tạo (để phối hợp)

- Lưu: TTBDKT-NN-TH

HIỆU TRƯỞNG

Đã kí 


TS. ĐẶNG LỘC THỌ