Thông báo  
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh Cao đẳng chính qui liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp Kì thi tháng 12 năm 2016
14/12/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

BAN THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG CHÍNH QUI 2016

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tuyển sinh Cao đẳng chính qui

liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp

Kì thi tháng 12 năm 2016

     Kính gửi:    

- Các khoa: Giáo dục Mầm non, Âm nhạc;

- Các phòng: Quản lí Đào tạo, Thanh tra - KĐCLGD;

- Đơn vị phối hợp tuyển sinh.

          Ban Thư kí Hội đồng Tuyển sinh Cao đẳng chính qui 2016 thông báo Kế hoạch thi tuyển sinh liên thông từ trình độ Trung cấp chuyên nghiệp kì thi tháng 12/2016 như sau:

1. Lịch thi, địa điểm thi

1.1. Lịch thi:

          Buổi sáng ngày 16/12/2016: Làm thủ tục dự thi, phổ biến qui chế thi

          Buổi chiều ngày 16/12/2016: Sửa sai hồ sơ dự thi

          Buổi sáng ngày 17/12/2016: Thi năng khiếu (2 môn Đọc kể diễn cảm và Hát)

          Buổi chiều ngày 17/12/2016: Thi môn Văn

1.2. Địa điểm thi:

          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

2. Số lượng bàn thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi

2.1. Số bàn thi chấm thi năng khiếu: 01

2.2. Số cán bộ thư kí, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi:

- Số cán bộ thư kí: 01 (phòng Quản lí Đào tạo giới thiệu)

- Số cán bộ coi thi: 04 (phòng Quản lí Đào tạo giới thiệu)

- Số cán bộ chấm thi năng khiếu: 04

Khoa Giáo dục Mầm non giới thiệu 2 cán bộ chấm môn Đọc kể diễn cảm;

Khoa Âm nhạc giới thiệu 2 cán bộ chấm môn Hát.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

                                                                               BAN THƯ KÍ