Thông báo  
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp Kì thi tháng 12 năm 2016
14/12/2016

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

BAN THƯ KÍ HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 2016

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp

Kì thi tháng 12 năm 2016

     Kính gửi:    

- Các khoa: Giáo dục Mầm non, Âm nhạc;

- Các phòng: Quản lí Đào tạo, Thanh tra - KĐCLGD;

          Ban Thư kí Hội đồng Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp 2016 thông báo Kế hoạch thi tuyển sinh kì thi tháng 12 năm 2016 như sau:

1. Lịch thi, địa điểm thi

1.1. Lịch thi:

          Buổi sáng ngày 16/12/2016: Làm thủ tục dự thi, phổ biến qui chế thi

          Buổi chiều ngày 16/12/2016: Sửa sai hồ sơ dự thi

          Buổi sáng ngày 17/12/2016: Tổ chức thi năng khiếu (Đọc kể diễn cảm và Hát)

1.2. Địa điểm thi:

          Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

2. Số lượng bàn thi, số cán bộ tham gia tổ chức thi

2.1. Số bàn thi năng khiếu: 01

2.2. Số cán bộ thư kí, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi:

- Số cán bộ thư kí: 1 (phòng Quản lí Đào tạo giới thiệu)

- Số cán bộ coi thi: 1 (phòng Quản lí Đào tạo giới thiệu)

- Số cán bộ chấm thi năng khiếu: 2

Khoa Giáo dục Mầm non giới thiệu 1 cán bộ chấm nội dung Đọc kể diễn cảm;

Khoa Âm nhạc giới thiệu 1 cán bộ chấm nội dung Hát.

Trân trọng thông báo và kính đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./.

                                                                             BAN THƯ KÍ