Văn bằng - Chứng chỉ
CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG
03/08/2011

+ Bí thư Đảng ủy : Đ/c Đặng Lộc Thọ

+ Phó Bí thư Đảng ủy : Đ/c Nguyễn Cẩm Yến

- Ban Chấp hành Đảng bộ Trường

TT Họ và Tên Chức vụ Đảng
1 Đặng Lộc Thọ Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Cẩm Yến Phó Bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Huy Đức Đảng ủy viên
4 Đỗ Thị Minh Chính Đảng ủy viên
5 Trần Xuân Hoà Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
6 Trần Thị Hằng Đảng ủy viên
7 Trần Văn Minh Đảng ủy viên
8 Trịnh Thị Xim Đảng uỷ viên
9 Nghiêm Thị Đương Đảng uỷ viên