Văn bằng - Chứng chỉ
giới thiệu Kế hoạch Tài vụ
09/08/2013

* CHỨC NĂNG:

  Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức, quản lí và thực hiện công tác tài chính, kế toán của trường

* NHIỆM VỤ:

  • Nghiên cứu các chế độ, chính sách tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tài chính, kế toán của nhà trường.

  • Xây dựng các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính, báo cáo khảo sát, báo cáo thống kê.

  • Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn về nội dung, định mức thu, chi thực hiện quy trình thanh quyết toán các nguồn kinh phí hoạt động trong nhà trường.

  • Giúp Hiệu trưởng quản lí toàn bộ các nguồn vốn hiện có, phân phối, giám sát và sử dụng các nguồn vốn. Tham mưu, đề xuất phương án huy động vốn phục vụ mọi hoạt động của nhà trường.

  • Tổ chức thu học phí các loại và các khoản thu hợp pháp khác trong chế độ quy định. Quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ chi hoạt động của nhà trường.

  • Tổ chức thu học phí các loại và các khoản thu hợp pháp khác trong chế độ quy định. Quản lý, sử dụng, quyết toán các nguồn kinh phí phục vụ chi hoạt động thường xuyên, chi không thường xuyên, chi sự nghiệp, chi đầu tư xây dựng cơ bản của nhà trường.

  • Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hố sơ mua sắm thanh quyết toán và giải ngân nguồn kinh phí, thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.

  • Tổ chức công tác kiểm tra tài chính nội bộ.

  • Phối hợp với các đơn vị chức năng của Nhà trường đôn đốc và triển khai thực hiện quản lý tốt tài sản, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các chi phí hoạt động.

  • Thực hiện các công tác theo phân công của Hiệu trưởng Nhà trường.

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

  Phòng Kế hoạch - Tài chính được hình thành năm 1988 khi trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương 1 ra đời mới đầu có tên gọi là phòng Tài vụ. Khi trường đổi tên thành trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thì phòng Tài vụ đổi tên là phòng Kế hoạch - Tài chính như hiện nay.

Khi mới thành lập, số lượng cán bộ của phòng là 4 người, còn hiện tại là 9 người

* THÀNH TÍCH CƠ BẢN:

  • Năm học 2011-2012 và 2012- 2013, tình hình tài chính của Nhà trường có nhiều khởi sắc, đời sống của cán bộ giáo viên trong trường từng bước được cải thiện theo hướng tăng dần.

  • Nguồn kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, giảng dạy được chú trọng, cơ sở vật chất của Nhà trường được sửa chữa khang trang, đẹp đẽ.

  • Nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, nhiều cá nhân trong phòng nhận được chiến sỹ thi đua