Văn bằng - Chứng chỉ
Giới thiệu phòng Tổ chức cán bộ
08/08/2013

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

            Là đơn vị chức năng, giúp việc và tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện các công tác về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

Nhiệm vụ:

            • Xây dựng phương án cơ cấu tổ chức bộ máy, xác định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường.

            • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ công chức trong Nhà trường.

            • Theo dõi các hoạt động của bộ máy quản lý các đơn vị và công chức trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện công tác cán bộ như: Kế hoạch tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước đối với cán bộ công chức, viên chức.

            • Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành và của Trường (Lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế, bảo hộ lao động...) đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại trường.

            • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường.

            • Thực hiện công tác thống kê công chức, viên chức thuộc Trường. Quản lý hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trường theo quy định chung của Nhà nước.

            • Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực hiện các văn bản hành chính thuộc về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy trong Trường. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đã được ban hành.

            • Tham gia giải quyết các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Nhà trường.

            • Thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác trong Trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác có liên quan.

 

* QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

            • Tháng 8 năm 1988, Bộ Giáo dục (Nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành Quyết định 608/QĐ- BGD thành lập phòng Tổ chức - Hành chính thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo Trung ương I ( nay là Cao đẳng Sư phạm Trung ương).

            • Giai đoạn từ khi thành lập cho đến 2005, phòng Tổ chức Hành chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường thực hiện quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức và cán bộ, công tác Tổng hợp - hành chính, Thi đua - khen thưởng, công tác chính trị tư tưởng, công tác văn hoá quần chúng, công tác quản lý sinh viên, công tác in ấn.

            - Từ 1988 - 1997:      Trưởng phòng CN Phạm Xuân Tạo

                                              Phó Trưởng phòng CN Nguyễn Thị Kế

            - Từ 12/1997 - 2005: Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

                                              Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Kế

            • Đến tháng 02/2005: Xuất phát từ thực tế của Nhà trường, Hiệu trưởng đã có quyết định số 31/QĐ-CĐSPTW ngày 16/02/2005 tách phòng Tổ chức - Hành chính thành 02 phòng gồm Phòng Tổ chức Cán bộ và Phòng Hành chính tổng hợp. Tại thời điểm này phòng Tổ chức Cán bộ có 04 viên chức.

            • Hiện nay, phòng có 05 người: trong đó có 04 Thạc sỹ, 01 cử nhân Đại học; 60% là Đảng viên.

            • Từ 2005 - đến 05/2013    : Trưởng phòng - ThS. Nguyễn Thị Lan Anh

            • Từ 06/2013 đến nay         : Trưởng phòng - ThS. Nguyễn Cẩm Yến

* THÀNH TÍCH THI ĐUA:

            Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCSHCM. Mặc dù là đơn vị ít người nhưng các thành viên trong Phòng luôn tích cực tham gia các hoạt động chung của các tổ chức đoàn thể. Phòng có 01 đồng chí là Phó Bí thư Đảng uỷ Trường, 01 đồng chí là Bí thư Chi bộ hành chính. Các đồng chí Đảng viên trong Phòng luôn gương mẫu, tích cực và hàng năm được công nhận là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phòng Tổ chức Cán bộ luôn được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc và nhiều lần được nhận Bằng khen.

            • Liên tục các năm đều đạt danh hiệu "Tập thể lao động Giỏi" , "Tập thể lao động Xuất sắc" và được nhận Giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường.

            • Trong những năm qua Phòng Tổ chức Cán bộ đã vinh dự được nhận : 07 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.05 Bằng khen của Chủ tịch Công đoàn Giáo dục ViệtNam.01 Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

             Năm 2012 đã được đề nghị tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.